فرم ارسال آدرس کانال جهت بررسی

مهلت ثبت کانال برای بررسی به پایان رسیده است. در صورتی که موفق به ثبت کانال خود نشدید،‌ به زودی در آینده نزدیک باز هم بررسی کانال انجام خواهد شد.

دقت داشته باشید:

  • فقط کانالهایی که حداقل ۸ ویدیو داشته باشند بررسی خواهند شد.
  • گزینش کانال به شکل تصادفی و از بین کانال های ثبت نامی انجام می‌شود.

با تشکر از شما 😊